Country of export

map

Export countries % of total

 • icon
  Kyrgyzstan 44%
 • icon
  Kazakhstan 12%
 • icon
  Germany 10%
 • icon
  Ukraine 6%
 • icon
  Lithuania 5%
 • icon
  Tajikistan 5%
 • icon
  Canada 3%
 • icon
  Russia 2%
 • icon
  Afghanistan 2%
 • icon
  USA 1%
 • icon
  Austria 1%
 • icon
  Netherlands 1%
 • icon
  Czech 1%
 • icon
  Poland 1%
 • icon
  Romania 1%
 • icon
  Moldavia 1%
 • icon
  Latvian 1%
 • icon
  Latvian 1%
 • icon
  Azerbaijan 1%
 • icon
  Turkmenistan 1%